ارزیابی نگرش کارکنان دستگاه های اجرایی استان همدان در ارتباط با دوره های آموزش مجازی با رویکرد کیفی پدیدارشناسی

دسته بندی: فاقد دسته

تعداد خریداران: 1 نفر

زبان : ---

نمایندگی : استان همدان

رایگان 0

نظرات کاربران

اطلاعاتی موجود نمی باشد