بخشنامه نظام جامع آموزش کارکنان دولت

دانلود پیوست

دستورالعمل اعتبارسنجی موسسات آموزشی

دانلود پیوست

بازنگری دوره های فرهنگی اجتماعی

دانلود پیوست

بخشنامه صلاحیت عمومی مدرسان

دانلود پیوست

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

دانلود پیوست

بخشنامه برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران

دانلود پیوست