شرح وظايف مديريت مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري

- مطالعه و بررسي به منظور شناسايي نيازهاي پژوهشي خاص استان با هماهنگي معاونت ها و مديريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.
- انجام مطالعات و پژوهش‌هاي ارجاعي از سوي مديريت و برنامه‌ريزي استان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني ترجيحا با رويكرد برون سپاري به مراكز واجد صلاحيت.
- راهبري و انجام مطالعات و امور پژوهش ، فناوري و آينده نگري در سطح دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در استان با تاكيد بر بهره برداري حداكثري از منابع موجود (دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و... ) براي حل مسائل استان در چارچوب سياست هاي ابلاغي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان.
- همكاري با مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در سطح ملي.
- همكاري و مشاركت آموزشي و پژوهشي با معاونت‌ها و مديريت‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان شامل معاونتهاي هماهنگي برنامه و بودجه و توسعه مديريت و منابع انساني و امور فني و اجرائي و انجمن هاي تخصصي و صاحب نظران استان و شوراي نظارت استان در امور تدوين برنامه هاي بلند مدت توسعه و ميان مدت و كوتاه مدت و  مطالعات آمايش سرزمين استان و برنامه هاي تحول اداري و مديريت منابع انساني و امور فني و اجرائي و ....
- تلاش در جهت جلب همكاري صاحب نظران و انديشمندان علمي در سطح استان و كشور.
- ارائه نتايج پژوهش انجام شده به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و كشور و ساير مؤسسات يا سازمان‌هاي متقاضي به منظور استفاده از نتايج پژوهش ها.
- مطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان و مديران دستگاه‌هاي دولتي و عمومي مستقر در استان (مطابق نيازهاي استان) و پيشنهاد جهت تصويب و اجراي آنها پس از ابلاغ توسط رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.
- برنامه ريزي و اجراي توانمند سازي منابع انساني دستگاه هاي دولتي و عمومي مشمول بند 5 قانون مديريت خدمات كشوري از طريق آموزش ضمن خدمت - كارمندان دستگاه  هاي اجرائي مستقر در استان و ارزشيابي دوره  ها و اجراي سياستها و خط مشي‌هاي آموزش كارمندان آنها بر اساس سياستهاي اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان و مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري كشور.
- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي سالانه آموزشهاي كوتاه مدت در زمينه سامانه آموزش مديران دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در استان .
- برنامه ريزي و اجراي برنامه  هاي سالانه آموزشهاي كوتاه مدت در زمينه آموزش شغلي و فرهنگي اجتماعي.
- برنامه ريزي و اجراي برنامه  هاي سالانه آموزشهاي كوتاه مدت در زمينه آموزش توجيهي بدوخدمت كاركنان جديد الاستخدام.
- بررسي، تائيد و نظارت بر مراكز و موسسات خصوصي متقاضي برگزاري آموزشهاي ضمن‌‌خدمت كاركنان دولت در استان در چارچوب سياستهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (اعتبار سنجي)
- همكاري در ارزيابي، اثر بخشي دوره هاي آموزشي با دسنگاه هاي اجرايي.
- ارائه پيشنهاد به منظور اصلاح و بازنگري محتوا و سرفصل دوره هاي آموزشي مصوب به مبادي ذيربط و پيشنهاد دوره‌ هاي جديد مورد نياز استان.
- همكاري با موسسات داراي مجوز غير دولتي در زمينه صدور گواهينامه دوره هاي آموزشي برون‌سپاري شده و امكان تعامل و استفاده از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري اين موسسات در برگزاري دوره هاي ضمن خدمت كارمندان دستگاه هاي اجرائي بر اساس تفاهمات في مابين.
- انجام نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان و اعلام نتيجه به مبادي ذيربط.
- اقدام براي جذب استادان توانمند براي تدريس در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و ايجاد بانك اطلاعات اساتيد در سطح استان.
- ارائه پيشنهاد و انجام همكاري در اجراي ميزگردها ، سمينارها و گردهمائي هاي خاص استان در سطح ملي با مراجع ذيربط و اجراي ميزگردها ، سمينارها و گردهمائي  هاي علمي و پژوهشي استان با ابلاغ رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.
- تهيه و ارائه گزارشهاي مورد نياز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص آموزش و توانمند سازي منابع انساني و پژوهش‌هاي كاربردي
- نظارت بر حسن اجراي كليه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي (ضمن خدمت كارمندان دولت)  و فعاليتهاي پژوهشي كه در سطح استان در حال اجرا مي باشد.